.....   .....   .....
    Här har vi samlat lite allmän information om medlemskap i skytteförening. framför allt om de krav och regler som gäller vid civilt skytte i Sverige.

Skytte i Sverige har sina anor i tidigare uppbyggnaden av försvaret där egentligen hela befolkningen var delaktig antingen genom militärt eller genom civilt försvar.

Då fanns det ett stort intresse från försvarsmakten att så många som möjligt kunde hantera vapen och man sponsrade och främjade skytte- och jaktföreningar på olika vis.

Idag finns intresset kvar hos många skyttar i Sverige och många vill börja med sporten samtidigt som samhälle och hotbilder ser annorlunda ut. Det har lett till ständigt ökade krav på föreningarna och dess medlemmar.

 
 
         
.....   ......
Medlemskap i skytteförening och egen licens
Att söka medlemskap i en skytteförening innebär att du har valt att träna och tävla i någon skytteform. Den vanligaste är precisionsskytte. Det innebär att man står still 25m från målet och skjuter fem, och ibland sex, skott på en tavla.

Principerna för medlemskap kommer i grunden från vapenlagen. Sedan från Polisen som i egenskap av myndighet ger ut olika föreskrifter. De har delegerat en hel del ansvar till Svenska Pistolskytteförbundet som sedan i sin tur delegerar det till föreningarna som är organiserade i kretsar.

Ett medlemskap medför att man får utbildning i att hantera vapen i målskjutningssyfte och i förlängningen kan få egen licens. Att få en egen licens är en ganska lång process som tar minst ett halvår och startar med medlemskapet.

Medlemskap:

För att bli medlem så ansöker man hos den förening man fått kontakt med. Antagningsproceduren kan se annorlunda ut mellan olika föreningar, men principen är densamma.

 1. Ansökan
 2. Utdrag ur Polisens belastningsregister
 3. Godkännande av föreningens styrelse
 4. Inbetalning av medlemsavgift och inträdesavgift

Utbildning:

När du är medlem så startar utbildningsfasen

 1. Teori och säkerhetsutbildning
 2. Praktisk träning med luftvapen och pistol kaliber .22
 3. Teoretiskt prov
 4. Skjutskicklighetsprov i form av uppfyllande av Svenska Pistolskytteförbundets fordringar för bronsmärke.

Egen licens:

I och med godkänd utbildning så får du ett Pistolskyttekort som ger rätt att träna och tävla i hela landet med din förening. Om du på tävling eller träning uppfyller Svenska Pistolskytteförbundets fordringar för guldmärke så kommer du att kunna söka en egen licens efter minst sex månaders medlemskap.

 1. Du måste ha pistolskyttekortet och inom ett kalenderår uppfyllt skyttefordringarna för guldmärke
 2. Din första licens kan bara vara för revolver eller pistol kaliber .22
 3. Du måste välja ut ett vapen som du vill köpa och bestämma modell och utförande
 4. Du måste ansöka om ett föreningsintyg som beviljas av styrelsen i din förening om du bedöms lämplig
 5. Du skickar in en tillståndsansökan till polisen tillsammans med ditt föreningsintyg. Polisen kommer att göra en behovsprövning och en lämplighetsprövning.

Efter ett års medlemskap så kan du söka licens för ett grövre vapen. Föreningarna kan ha olika interna regler gällande vilken kaliber som man skriver ut föreningsintyg för som första grova vapen.

Ansvar:

Vapen måste förvaras i godkänt säkerhetsskåp eller värdeskåp. Allmänt kallat vapenskåp. Viktigt att tänka på gällande ett vapen är också att:

 1. Du får aldrig lämna ditt vapen obevakat
 2. Du får inte använda ditt vapen i annat syfte än som anges på din licens. Som utbildad vapenägare kommer du att hållas till en högre standard än andra.
 3. Du måste alltid följa en skjutledares instruktioner. Skjuter du ensam så måste du vara noggrann med att läsa instruktioner och regler för skjutbanan du är på. Skjutbanor är reglerade enligt lagstiftning och skjuter du annorlunda så är det i princip ett brott mot ordningslagen och eventuellt vapenlagen med ditt licenspliktiga vapen.

Vi beklagar återigen att vi inte har möjlighet till extern rekrytering i dagsläget och önskar lycka till med skyttet i den förening du söker till.